Szanowny użytkowniku!

Do poprawnego funkcjonowania generatora sprawdzianów wymagane jest urządzenie z szerokością ekranu co najmniej 768 pixeli.

Regulamin Serwisu Klasówki.pl

obowiązujący od 25 maja 2018 roku

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Klasówki.pl, którego właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny klasowki.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

[Definicje]
§1

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, w trakcie korzystania z Klasówki.pl oraz innych serwisów WSiP.
 2. Kod szkoły – kod aktywacyjny umożliwiający dostęp do Zasobów Serwisu Klasówki.pl.
 3. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach WSiP.
 4. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta oraz Zasobów udostępnianych w Serwisie Klasówki.pl.
 5. Nauczyciel – osoba fizyczna wykonująca zawód nauczyciela stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 6. Serwis Klasówki.pl – internetowa platforma WSiP dostępna pod adresami klasowki.pl oraz klasówki.pl, prowadzona i zarządzana przez WSiP, będąca narzędziem usprawniającym pracę Nauczycieli i wspomagającym proces dydaktyczny.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Serwisu Klasówki.pl.
 8. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 9. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez WSiP w ramach Konta. Po pozytywnej Weryfikacji oraz akceptacji Regulaminu Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów.
 10. Użytkownik – Nauczyciel, który korzysta z zasobów i usług elektronicznych serwisów WSiP, na zasadach w nich określonych, w tym Serwisu Klasówki.pl. Użytkownik musi posiadać Konto, pozytywnie przejść proces Weryfikacji oraz zaakceptować Regulamin.
 11. Weryfikacja – procedura weryfikacji Nauczyciela prowadząca do uzyskania przez Nauczyciela dostępu do Zasobów i usług świadczonych przez WSiP m.in. w ramach Serwisu Klasówki.pl. Weryfikacja składa się z trzech etapów:
  1. wysłania do WSiP formularza rejestracyjnego, wraz z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora szkoły,
  2. uznania przez WSiP prawdziwości przesłanych danych,
  3. nadania Nauczycielowi uprawnień do określonych Zasobów.
  W przypadku Nauczyciela posiadającego Kod szkoły, Weryfikacja następuje na podstawie Kodu szkoły podawanego przez Nauczyciela w formularzu rejestracyjnym.
 12. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP: 5272605292, kapitał zakładowy: 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836.
 13. Zasoby – umieszczone w Serwisie Klasówki.pl materiały edukacyjne, w postaci zadań pozwalających na tworzenie sprawdzianów, wzbogacające proces nauczania.

[Warunki uczestnictwa]
§2

 1. Korzystanie z Serwisu Klasówki.pl ma charakter bezpłatny.
 2. WSiP może wprowadzić płatne usługi.
 3. Z Serwisu Klasówki.pl może korzystać każdy Użytkownik wykonujący zawód nauczyciela, który posiada Konto, pozytywnie przejdzie procedurę Weryfikacji oraz zaakceptuje Regulamin.
 4. Użytkownikom nie wolno:
  1. korzystać z kont innych Użytkowników,
  2. udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
  3. zamieszczać w ramach Serwisu treści bezprawnych.

[Rejestracja Nauczyciela]
§3

I. Rejestracja i weryfikacja Użytkownika nie posiadającego Konta.

 1. W celu Rejestracji i Weryfikacji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie klasowki.pl/rejestracja.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
  1. e-mail,
  2. hasło (min. 8 znaków),
  3. akceptuje regulamin Konta oraz Regulamin.
 4. Adres e-mailowy podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 5. Przyciśnięcie okienka „Zarejestruj” powoduje wysłanie na adres e-mailowy, podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.
 6. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 7. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja.
 8. W chwili zakończenia Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres e-mailowy oraz dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a WSiP.
 9. Po zakończeniu Rejestracji, w celu uzyskania dostępu do Zasobów, z zastrzeżeniem ust. 15, Użytkownik wypełnia dalsze pola formularza rejestracyjnego i inicjuje Weryfikację.
 10. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji (w przypadku braku uzupełnienia tego pola formularza adresem do korespondencji dla Użytkownika jest adres szkoły),
  3. numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),
  4. szkołę (wybraną z listy),
  5. przedmiot nauczany (wybrany z listy),
  6. cykl podręczników, z którego uczy nauczyciel (wybrany z listy),
  7. liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę.
 11. W przypadku podania Kodu szkoły w formularzu rejestracyjnym, postanowienia ust. 12-14 poniżej nie mają zastosowania.
 12. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik powinien go wydrukować, podpisać, przystawić pieczątkę szkoły oraz wysłać do WSiP w celu Weryfikacji.
 13. WSiP w ciągu tygodnia od otrzymania papierowego formularza weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi.
 14. W przypadku nieotrzymania uzupełnionego formularza rejestracyjnego w formie papierowej przez WSiP, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownikowi nie zostaną nadane uprawnienia do korzystania z Serwisu Klasówki.pl.
 15. Rejestracji oraz Weryfikacji można dokonać również przez inne serwisy WSiP przeznaczone dla Nauczycieli, na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. W takim przypadku podczas pierwszego Logowania w Serwisie Klasówki.pl jest wymagana akceptacja regulaminu Konta (jeżeli nie była dokonywana) oraz Regulaminu.
 16. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów po pozytywnej Weryfikacja oraz po akceptacji Regulaminu.

II. Weryfikacja Użytkownika posiadającego Konto.

 1. Użytkownik posiadający Konto podczas pierwszego Logowania wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie
  klasowki.pl/rejestracja w celu Weryfikacji.
 2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji (w przypadku braku uzupełnienia tego pola formularza adresem do korespondencji dla Użytkownika jest adres szkoły),
  3. numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),
  4. szkołę (wybraną z listy),
  5. przedmiot nauczany (wybrany z listy),
  6. cykl podręczników, z którego uczy nauczyciel (wybrany z listy),
  7. liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę.
 3. W przypadku podania Kodu szkoły w formularzu rejestracyjnym, postanowienia ust.4-6 poniżej nie mają zastosowania.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik powinien go wydrukować, podpisać, przyłożyć pieczątkę szkoły oraz wysłać do WSiP w celu Weryfikacji.
 5. WSiP w ciągu tygodnia od otrzymania papierowego formularza weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi.
 6. W przypadku nieotrzymania uzupełnionego formularza rejestracyjnego w formie papierowej przez WSiP, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownikowi nie zostaną nadane uprawnienia do korzystania z Serwisu Klasówki.pl.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów po pozytywnej Weryfikacja oraz po akceptacji Regulaminu.

[Usługi Serwisu Klasówki.pl]
§4

 1. Serwis Klasówki.pl oferuje Użytkownikom możliwość generowania sprawdzianów do wykorzystania na lekcji (wydruk lub/i zapis w formacie PDF) z Zasobów udostępnionych przez WSiP.
 2. Uprawnienia do korzystania z Serwisu Klasówki.pl otrzymuje Użytkownik, który uczy na danym etapie ze wskazanego przedmiotu (wymagane potwierdzenie w procesie Weryfikacji).
 3. Nadanie dostępu do niektórych Zasobów następuje na dany rok szkolny.
 4. W celu przedłużenia dostępu do Zasobów na kolejny okres WSiP może wymagać od Użytkownika ponownej Weryfikacji.
 5. Zasoby mogą być personalizowane oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark/znak wodny), przez umieszczenie w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika. Oznaczenia te mają na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służą do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkownika. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny lub akceptując Regulamin, wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Zasobu tego oznaczenia.
 6. Zasoby Serwisu Klasówki.pl są przedmiotem praw autorskich WSiP. Powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do osobistego użytku Użytkownika i jego uczniów. W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publikację w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP.

[Warunki techniczne korzystania z Serwisu Klasówki.pl]
§5

 1. Do właściwego działania Serwisu Klasówki.pl wymagana jest aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

[Reklamacje]
§6

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Klasówki.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: reklamacje@wsip.com.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 albo pisemnie na adres WSiP.
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem e-maila lub pocztą – na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

[Odpowiedzialność WSiP]
§7

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
 2. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji i Weryfikacji.

[Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy]
§8

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 2. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.
 5. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.
 7. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  1. w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym,
  2. w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 9. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.

[Postanowienia końcowe]
§9

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WSiP oraz polityka cookies są dostępne w Serwisie.
 2. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
  a. Formularz odstąpienia od Umowy.
 3. Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 2 powyżej nie stanowią części Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Serwisu Klasówki.pl w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
 6. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie Klasówki.pl oraz przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mailowy Użytkownika podany na Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Użytkownika, Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 7. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.

 

×